Gmina Zawichost przypomina, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn.  zm.), na każdym właścicielu nieruchomości oraz wspólnocie mieszkaniowej  ciąży obowiązek dbania o czystość i schludny wygląd posesji oraz otoczenia.

Mimo, iż świadomość o tym jak ważna jest ochrona środowiska, w dalszym ciągu znajdują się osoby, które swoje śmieci wyrzucają do lasu czy też na czyjąś działkę zamiast do odpowiedniego pojemnika na swojej posesji. Powstające w taki sposób dzikie wysypiska są poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia oraz środowiska naturalnego.

 Dzikie wysypiska  stanowią także niezbyt chlubną wizytówkę naszej Gminy.

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia posesji w pojemniki na odpady komunalne oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Właściciele nieruchomości ponoszą opłaty za odbiór odpadów komunalnych, które odbierane są bez limitu.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawichost, zobowiązuje  właścicieli nieruchomości do selektywnego zbierania wytworzonych odpadów komunalnych, pochodzących z terenu nieruchomości w zakresie obejmującym:

a) papier,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) opakowania wielomateriałowe,

e) szkło,

f) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

g) przeterminowane leki i chemikalia,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) zużyte opony,

l) odpady zielone,

m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Posiadacz odpadów, zgodnie z art.26 ust 1 ustawy o odpadach (Dz.U.2022.699 z późn. zm.) jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, wyłącznie w specjalnie wydzielonym przez prowadzącego remont miejscu lub pojemniku i dostarczać do PSZOK-u.