Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy i Miasta. Jej kadencja trwa 5 lat.  Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich, których zasady i tryb przeprowadzania określa ustawa. Rada Miejska obraduje na sesjach zwyczajnych zwołanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, co najmniej raz na kwartał.  Rada Miejska działa zgodnie z rocznym planem pracy.

 

Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy:

 

  1. uchwalanie statutu gminy,
  2. ustalanie wynagrodzenia burmistrza; stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
  3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy i miasta, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza gminy i miasta – na wniosek burmistrza,
  4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,
  5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  6. uchwalanie programów gospodarczych,
  7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych gminy, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
  8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,