Logo Miasto i Gmina Zawichost

News

News zdjęcie id 108

Wyprawka szkolna 2016

05.09.2016

Zarządzenie  Nr 107 /2016

  Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

 z dnia 9 sierpnia  sierpnia  2016r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników

  Na podstawie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016r., poz. 1045) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników:

a)  uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół  dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, liceum ogólnokształcącego należy składać w terminie do 09 września  2016r.

     § 2

Wniosek należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.

§ 3

       Wzór  wniosku  stanowi  załącznik  nr 1  do zarządzenia.

§ 4

       Wykonanie zarządzenia zlecam Sekretarzowi Miasta i Gminy Zawichost.

      § 5

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

1.Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu  podręczników  do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego

2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017

3. Oświadczenia dochód do stypendium 2016

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.