REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU „Dzienny Dom Pobytu w Zawichoście” realizowanego przez Gminę Zawichost

Projekt Dom Pobytu Dziennego w Zawichoście został dofinansowany w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest zwiększenie wydolności i zapobieganie pogłębiana się niesamodzielności osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenów gminy Zawichost poprzez kompleksowe usługi opiekuńcze świadczone w ramach działalności Domu Dziennego Pomocy dla Seniorów. Realizacja celu projektu i zaplanowanych wskaźników wpłynie na objęcie kompleksowymi usługami społecznymi 15 osób. Cel osiągnięty zostanie poprzez: utworzenie i wyposażenie Domu Dziennego Pomocy dla Seniorów, kompleksowe usługi opiekuńcze. 

Kwota dofinansowania: 869.720,00 zł oraz wkład własny, wobec którego gmina udostępnia parter Urzędu Miasta i Gminy. Placówka zapewni kompleksową opiekę z dowozem i wyżywieniem 15 seniorom mającym problemy zdrowotne i ograniczone możliwości poruszania się. Do ich dyspozycji będą zatrudnione 4 osoby – fizjoterapeuta, pielęgniarka, sprzątaczka i opiekun, który zapewni podopiecznym ciekawe formy spędzania czasu wolnego.