Deklaracja dostępności
Urząd Miasta i Gminy Zawichost zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Zawichost.

Data publikacji strony internetowej: 2004-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Niektóre dokumenty zamieszczono jako skan wersji papierowej,
 • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Kontrast kolorów pomiędzy obiektami graficznymi a kolorami przylegającymi nie jest w stosunku minimum 3:1,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,
 • Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają nformacji o formacie.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • na stronie znajdują się niedostępne materiały, które zostały wytworzone przez inne podmioty publiczne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Próchnicki Wojciech, informatyk@zawichost.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 158364115 wew.28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost

 1. W budynku znajdują się 2 wejście. Jest schodołaz.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Są platformy. Brak pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczymy i oznaczymy na parkingu przy urzędzie jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jest możliwość zamówienia tłumacza języka migowego przed wizytą.
 7. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.