Logo Miasto i Gmina Zawichost

Ochrona danych osobowych (RODO)

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Zuzanna Gojska
iodo@zeto.lublin.pl

 

Klauzula Informacyjna


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L.2016.119.1 z późn. zm.) informuję, iż:


1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Zawichostu, adres jednostki: ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, tel. 15 836-41-15.

2) Kontakt z Panią Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: IODO@zeto.lublin.pl .

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
• wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
• w innych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie:
• podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów praw;
• podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające).

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa.

6) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7) W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:
• obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
• dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma celu zawarcie umowy.

9) Ma pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.