INFORMACJA

stypendia
stypendia

Stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024 

Urząd Miasta i Gminy w Zawichoście informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży,
o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem  umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę    w rodzinie,
w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 901) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 600,00 zł na osobę w rodzinie ( art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – (Dz. U. z 2023 r.,  poz. 901)

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł

 Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca  poprzedzającego złożenie wniosku lub
w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
  w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 Do dochodu ustalonego nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Zawichost.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na wszelkie cele edukacyjne, a w szczególności na:

– udział w zajęciach edukacyjnych, w tym zajęciach językowych, sportowych, plastycznych, muzycznych;

– wycieczki szkolne o charakterze edukacyjnym, w tym wyjazdy do teatru, kina, muzeum, wycieczki szkolne krajoznawcze;

– zakup podręczników szkolnych oraz ćwiczeń (o ile nie są zapewniane przez szkołę), lektur szkolnych, opracowań szkolnych, słowników, encyklopedii, atlasów, tablic (magnetycznych, chemicznych, fizycznych, astronomicznych), globusów, map, książek do nauki języków obcych oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach np. edukacyjne programy komputerowe;

– zakup artykułów szkolnych np. piórnik, zeszyty, okładki na: zeszyty, książki, ćwiczenia, blok, papier kolorowy, papier kancelaryjny, bibuła, brystol, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, temperówki, ołówki,

długopisy, pióro, gumki, nożyczki, taśma klejąca, korektor, kalkulator, przybory geometryczne, plastelina;

– tornister (plecak, torba szkolna), worek na obuwie – 1 szt. na rok szkolny;

– obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego – 1 para na rok szkolny;

– obuwie zamienne/zastępcze wymagane przez szkołę – 1 para na semestr;

– strój sportowy wymagany na zajęcia wychowania fizycznego:

 • spodenki sportowe (gimnastyczne) – po 1 szt. na semestr,
 • koszulki sportowe (gimnastyczne) – po 2 szt. na semestr,
 • dres lub spodnie sportowe i bluza sportowa – po 1 szt. na semestr;

   – basen (strój kąpielowy, czepek, klapki, okulary pływackie) – po 1 szt. na rok szkolny na każde dziecko;

   – strój wymagany do praktycznej nauki zawodu oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych (potwierdzone przez szkołę);

– biurko do nauki, krzesło, lub fotel do biurka, lampka szkolna na biurko (1 szt. na okres nauki);

– pomoce dydaktyczne: komputer stacjonarny/ laptop/tablet/drukarka/skaner/monitor komputerowy (1 szt. na rok szkolny), programy multimedialne i edukacyjne, nośniki danych (płyty CD, pendrive), podzespoły do komputera (mysz, klawiatura, słuchawki, głośniki, kamera do komputera), tusz/toner do drukarki, papier do drukarki;

– pokrycie kosztów abonamentu internetowego;

– całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych: nauka języków obcych, zajęć wyrównawczych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, wyjazdów edukacyjnych, w tym wyjazdów do teatru, kina, muzeów, na wycieczki szkolne, zielone szkoły – przedłożone zaświadczenie ze szkoły
o poniesionym wydatku, bądź zaświadczenie z miejsc gdzie dziecko uczęszcza;

– całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dla uczniów szkół ponadpodstawowych związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w szczególności:

 • transport środkami komunikacji zbiorowej (imienny bilet miesięczny),
 • zakwaterowanie w  bursie, internacie, posiłki w stołówce szkolnej,
 • czesne za szkołę.

 

Refundacja kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie:

 • oryginału faktur
 • oryginału rachunków imiennych

Faktury, rachunki muszą być wystawione imiennie na rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.

Faktury muszą zawierać datę wystawienia, numer dokumentu, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej fakturę lub rachunek zapłacony gotówką lub w przypadku płatności przelewem dodatkowo dołączone potwierdzenie wykonania zapłaty z konta wnioskodawcy lub innego członka rodziny należącego do gospodarstwa domowego. Data wystawienia faktur, rachunków powinna zawierać się w okresach sierpień – grudzień danego roku oraz styczeń – maj danego roku.

W przypadku abonamentu internetowego z faktury musi wynikać jednoznacznie koszt za usługę internetową, refundacji podlegają również faktury wystawione na wnioskodawcę lub innego dorosłego członka należącego do gospodarstwa domowego ucznia innego niż wnioskodawca, refundacji nie podlega utrzymanie łącza.

Istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”, jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, czytelny opis i podpis.

Rodzice, prawni opiekunowie lub pełnoletni uczniowie opisują przedłożoną fakturę w następujący sposób: „Zakup………………….(opisać) dla ucznia………………………..(imię i nazwisko) któremu zostało przyznane stypendium szkolne o charakterze socjalnym”.

Stypendia przyznawane są decyzją dla konkretnego ucznia a nie na rodzinę, dlatego koszty poniesione powinny stanowić indywidualne pokrycie np. zakup jednej pary obuwia sportowego z przeznaczeniem na zajęcia wychowania fizycznego dla konkretnego dziecka.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 można składać w terminie od
1 września do 15 września 2023 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost.

Dokumenty do pobrania: