Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście przystąpił do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023  w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Gminy Zawichost jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Okres  realizacji Programu na terenie Gminy Zawichost

01.01.2023 do 31.12.2023

Kwota dofinansowania – 19 584,00 zł.

Całkowita wartość – 19 584,00 zł.

 Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

 Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

 Realizacja Programu

Na terenie Gminy Zawichost wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostało 2 opiekunów sprawujących bezpośrednią  opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.