„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście realizuje Program rządowy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania – 166 968,90 zł.

Całkowita wartość – 166 968,90 zł.

Program przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Pomoc skierowana jest do środowisk, które nie są objęte innymi formami wsparcia wynikającymi z Programów rządowych i/lub ustawy o pomocy społecznej np. usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA :

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej
  7. usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Na terenie Gminy Zawichost ze wsparcia w ramach programu skorzysta 9 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.