Fundusz solidarności z Ukrainą

Fundusz utworzony w lutym 2022 po agresji Rosji na Ukrainę oferuje wsparcie organizacjom społecznym, które udzielają pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. W 2022 roku wsparcie z Funduszu otrzymać mogły zaproszone imiennie organizacje społeczne, które świadczyły pomoc humanitarną, medyczną, prawną, psychologiczną, socjalno-bytową osobom przekraczającym granicę oraz wsparcie podczas ich pobytu w Polsce.

Konkurs dotacyjny na inicjatywy integracyjne w społecznościach lokalnych

W 2023 roku w ramach Funduszu oferujemy pomoc organizacjom podejmującym działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym poprzez tworzenie miejsc i przestrzeni sprzyjających wzajemnemu poznawaniu się i akceptacji oraz zapobiegania konfliktom na tle kulturowym i dyskryminacji.

Do składania wniosków zapraszamy organizacje prowadzące lub zamierzające prowadzić działania integracyjne w społeczności lokalnej, które wykażą się znajomością lokalnego kontekstu i potrzeb oraz przedstawią plan zaangażowania do wspólnych działań mieszkańców i uchodźców. Szczególnie zapraszamy organizacje współtworzone przez osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, osoby  z mniejszości narodowych, etnicznych i innych.

Wnioski mogą składać organizacje zarejestrowane w Polsce: fundacje, stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane w KRS. Wspieramy tylko działania statutowe i regulaminowe (w przypadku stowarzyszeń zwykłych).

W ramach konkursu wspieramy:

  • działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, które służą integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą, wprowadzają uchodźców i uchodźczynie w lokalny kontekst społeczny i kulturalny, umożliwiają dialog, spotkanie, wymianę doświadczeń, wspólne cykliczne aktywności;
  • działania integrujące i włączające osoby i grupy z doświadczeniem uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność, etc.;
  • działania skierowane do społeczności przyjmującej np. działania informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu edukacji międzykulturowej, , przeciwdziałające uprzedzeniom, dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje.

Nie wspieramy edukacji szkolnej i kursów językowych jako głównego lub jedynego działania ani jednorazowych wydarzeń (np. festiwali, festynów, konferencji).

We wniosku składanym w internetowym systemie składania wniosków prosimy m.in. o przedstawienie diagnozy sytuacji w społeczności lokalnej w kontekście potrzeb i wyzwań związanych z integracją, przedstawienie dotychczasowych działań prowadzonych na rzecz osób uciekających z Ukrainy, podjętych po 24 lutego 2022, opis i budżet planowanych działań, a także informację o przychodach i wydatkach w 2022 roku (jeśli takie były).

W konkursie oferujemy dotacje w wysokości maksymalnie do 60 000 zł.

Budżet konkursu: 1,5 miliona złotych.

Z dotacji można pokryć wszystkie koszty niezbędne do realizacji zaplanowanych działań: koszty działań merytorycznych (np. materiałów, wynajęcia powierzchni na działania projektowe, aprowizacji, wynagrodzenia personelu, etc.) oraz koszty administracyjne (np. czynszu, mediów,  księgowości etc.), a także inne uzasadnione koszty. W razie nieprzewidzianych okoliczności w trakcie realizacji działań możliwa będzie modyfikacja planu i budżetu.

Okres wykorzystania dotacji

Czas realizacji działań finansowanych z dotacji powinien być dostosowany do planu działań, jednak nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 12 miesięcy w okresie od 1 maja 2023 do 30 kwietnia 2024.

Składanie wniosków

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w internetowym systemie składania wniosków od ogłoszenia konkursu do 28 lutego. Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek.

Podgląd formularza wniosku w wersji pdf

Harmonogram konkursu

I etap: 1 lutego – 28 lutego 2023
składanie wniosków w internetowym systemie wnioskowym.

Do  24 marca
zaproszenie na rozmowy on-line organizacji zaproszonych do II etapu.

II etap: 27 marca – 21 kwietnia 2023
rozmowy z przedstawicielami/kami zaproszonych organizacji.

Organizacje zaproszone do rozmowy poproszone zostaną o przesłanie sprawozdania finansowego za ostatni rok, a w przypadku nowych organizacji (powstałych w 2022 roku) – zestawienia przychodów i wydatków za 2022 rok.

Do 28 kwietnia
ogłoszenie listy przyznanych dotacji.

Procedura oceny wniosków i przyznawania dotacji

Wnioski ocenia zespół Fundacji Batorego. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd na podstawie rekomendacji zespołu. Nie przewiduje się procedury odwołania od decyzji Zarządu.

Kryteria oceny wniosku:

  • udokumentowany i przekonujący opis kontekstu i potrzeb związanych z integracją uchodźców i uchodźczyń, poparty danymi, wskazujący na wiedzę i znajomość środowiska lokalnego,
  • racjonalny plan działań,
  • udokumentowane zasoby i kwalifikacje zespołu (personelu, wolontariuszy) umożliwiające skuteczne przeprowadzenie planowanych działań (posiadane lub planowane do pozyskania),
  • racjonalny budżet dostosowany do planu działań przedstawionych we wniosku,
  • (dodatkowo oceniane) włączenie w działania organizacji osób z doświadczeniem uchodźstwa, osób z grup mniejszościowych narażonych na dyskryminację, z diaspory i innych grup narodowych i etnicznych.

Konkurs finansowany ze środków Open Society Foundations, darowizn Związku Banków Polskich i European Banking Federation w ramach inicjatywy European Banks for Ukraine, Fundacji Evens oraz wpłat 1% podatku.

Zapraszamy darczyńców: osoby prywatne, instytucje i firmy do dołączenia do Funduszu. Darowizny wpłacać można:

Więcej informacji o możliwości wsparcia Funduszu: sekretariat@batory.org.pl, tel. +48 22 536 02 00

.