Dodatkowy nabór do projektu „Reaktywacja” już od 30 listopada!

Szanowni Państwo,
niniejszym informujemy, iż od dnia 30.11.2022 do 14.12.2022 realizowany będzie nabór do projektu „Reaktywacja”. 
Szczegółowe informacje znajdują się tu: link

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą ,REAKTYWACJA” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy.
Działanie 10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia.
Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia
na podstawie umowy Nr RPSW.10.02.01-26-0049/21-00
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 45 osób bezrobotnych poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji w wieku powyżej 29 roku życia, które zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez udział w ścieżce aktywizacji zawodowej na rzecz poprawy ich sytuacji na rynku pracy i zwiększenie możliwości zatrudnienia.

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do 45 osób bezrobotnych (23 Kobiet i 22 Mężczyzn) (w tym zarejestrowanych w PUP/MUP jako bezrobotne), poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) powyżej 29 r.ż. (od dnia 30 urodzin), zamieszkujących teren województwa świętokrzyskiego znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.

 • Osoby po 50 roku życia,
 • Kobiety
 • Osoby z  niepełnosprawnościami,
 • Osoby długotrwale bezrobotne,
 • Osoby o niskich kwalifikacjach,
 • Osoby sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osób powracających na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.

Co najmniej 30% uczestników projektu będą stanowić osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowe (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

Projekt skierowany jest również do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w województwie świętokrzyskim, tworzących nowe stanowiska pracy dla ww. Uczestników Projektu.

DZIAŁANIA  W  PROJEKCIE:

1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA (4h dla każdego Uczestnika Projektu)

2. REFUNDACJA DOPOSAŻENIA LUB WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY – dla 45 osób –
w kwocie 25 000,00 PLN netto na Uczestnika Projektu. Wymagany wkład własny wnoszony przez Pracodawcę w kwocie minimum 5 500,00 PLN netto. Pracodawca z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw mający siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego. Refundacja stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności tej pomocy.

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska/stanowisk pracy dla skierowanego Uczestnika Projektu, może ubiegać się Pracodawca, który:

a)       prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej minimum 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku (do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej);

b)       prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego;

c)       nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracowników i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikami w drodze wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji (dotyczy to firm zatrudniających pracowników);

Wyjątkiem są Pracodawcy, którzy w okresie 6 m-cy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, obniżyli wymiar czasu pracy pracownika lub zamierzają obniżyć ten wymiar w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji na podstawie art.15g ust. 8 lub art.15gb ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.1842, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą COVID-19”;

d)       nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem
w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;

e)       nie zalega w dniu z opłacaniem innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;

f)        w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

g)       należy do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw i spełnia formalne przesłanki uznania go za MŚP określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str.1);

h)       w okresie 3 lat podatkowych otrzymana pomoc de minimis wraz z pomocą, o którą ubiega się w ramach projektu „REAKTYWACJA nie przekroczyła równowartości 200 000 EUR, a w sektorze drogowego transportu towarów nie przekracza równowartości 100 000 EUR;

i)        nie otrzymał wcześniej środków publicznych na wnioskowane wydatki

Warunkiem przyznania pomocy jest zobowiązanie się Pracodawcy do:

a)       zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego przez ŚCITT Uczestnika Projektu przez okres co najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy,

b)      utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją

 

W projekcie przewidziano 3 terminy naboru wniosków o wsparcie:

 • NABÓR I – kwiecień 2022
 • NABÓR II – wrzesień 2022
 • NABÓR III – styczeń 2023

TERMIN  REALIZACJI: 01.01.2022 – 30.06.2023

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 749 600,00 zł w tym:

 • wysokość wkładu UNII EUROPEJSKIEJ: 1 487 160,00 zł
 • wkład własny 262 440,00 zł

KONTAKT:

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w biurze projektu:
siedziba Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
Ul. Studencka 1, 25-401 Kielce
reaktywacja@it.kielce.pl tel. 797 590 974

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn