Rusza inwestycja, która przyczyni się do poprawy jakości wody w gminie

   W wtorek, 16 marca br., miało miejsce symboliczne wbicie łopaty pod inwestycję mającą na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zawichost. W uroczystości wzięli udział: Marek Kwitek Poseł na Sejm RP, Marek Jońca Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Katarzyna Kondziołka Burmistrz Zawichostu, Waldemar Maruszczak Radny Powiatu Sandomierskiego oraz Małgorzata Mierzwa przedstawiciel firmy WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych.

   Zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”, to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2019. Całkowity koszt zadania wynosi 3 253 128,72 zł, w tym pomoc z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – 1 519 650,00 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 825 000, 00 zł oraz wkład własny gminy w kwocie 908 478,72 zł. Umowa z wykonawcą robót została podpisana 15 stycznia br., i opiewa na kwotę 2 189 000,00 zł. Planowany termin zakończenia robót to 31.10.2022 roku.

  Nowa inwestycja na terenie gminy realizowana będzie w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmuje budowę ujęcia wody wraz z budową zbiorników retencyjnych o objętości 200 m3, kontenerem technologicznym z układem hydroforowym, bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne oraz infrastrukturą towarzyszącą, jak: doziemna instalacja elektryczna, oświetlenie, instalacja wodociągowa. Nowa stacja ujęcia wody zaopatrywać będzie w wodę 10 z 14 sołectw gminy Zawichost, tj., Dziurów, Wygodę, Wyspę, Pawłów, Józefków, Czyżów Plebański, Czyżów Szlachecki, Dąbie, Podszyn, Chrapanów a także ulicę Górki i Trójcę w Zawichoście.

   W drugim etapie wybudowana zostanie sieć kanalizacji na ulicy Polnej w Zawichoście, która pozwoli na likwidację bezodpływowych zbiorników na ścieki usytuowanych na posesjach, a tym samym na poprawę warunków środowiska w tym rejonie, sieć wodociągowa między Chrapanowem a Podszynem, sieć wodociągowa na ul. Opatowska w Zawichoście, która zapewni dostawy wody dla istniejących oraz mogących powstać w perspektywie budynków mieszkalnych jednorodzinnych.