OBOWIĄZEK REJESTRACJI W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu informuje, że zgodnie  z obowiązującymi przepisami (art. 61 i art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.   o bezpieczeństwie żywności i żywienia  Dz. U. z 2020 r., poz. 2021) każdy kto produkuje   i sprzedaje żywność pochodzenia roślinnego (owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane oraz zboże -przeznaczone do produkcji żywności) do zakładów przetwórstwa, punktów skupu lub prowadzi sprzedaż na targowiskach, powinien posiadać zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów.

Organem właściwym w sprawach rejestracji na terenie powiatu sandomierskiego jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz.

Informujemy, iż w/w wnioski dostępne są  w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu lub na stronie internetowej Stacji w zakładce Nadzór Sanitarny –˃ Higiena Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych –˃ Wnioski, formularze –˃ wniosek o wpis  zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli  organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 We wniosku należy określić m. in.:

imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy; adres/siedziba wnioskodawcy wg KRS lub EDG lub numeru identyfikacyjnego ARMiR; PESEL/numer identyfikacji podatkowej NIP; rodzaj  i zakres prowadzonej działalności, rodzaj żywności będącej przedmiotem produkcji lub obrotu z terenu powiatu sandomierskiego oraz dane dobrowolne  (tel. do kontaktu, adres e-mail), które ułatwią kontakt z wnioskodawcą. Do wniosku należy dołączyć  zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych wydane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wszelkie informacje w powyższej sprawie są dostępne pod nr telefonu: 887 435 454  lub15 832 22 63 nr wewnętrzny 13 lub 14 Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sandomierzu – Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i PK. W przypadku wystąpienia problemu z wypełnieniem wniosku, należy zgłosić się do w/w Sekcji.

Prowadzenie działalności bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów będzie skutkowało wymierzeniem kary pieniężnej zgodnie z art. 103 ust.1, pkt.4 i art. 104 ust. ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu przypomina także o obowiązkach ciążących na plantatorach i punktach skupu owoców miękkich w tym truskawek i malin  w zakresie stosowania zasad higieny w ramach Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Rolniczej (GAP).