Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej

New Project 8 1
New Project 8 1

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej powstała, aby skutecznie wspierać wszelkie inicjatywy społeczne mające na celu szeroko pojęty rozwój powiatu sandomierskiego i gminy Lipnik ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania zasobów przyrodniczych, kulturowych i naturalnych.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej to 9 gmin spójnych obszarowo i tworzących region atrakcyjny turystycznie i kulturowo: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego.

Głównym celem LGD Ziemi Sandomierskiej jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz dążenie do podniesienia potencjału gospodarczego, innowacyjnego, społecznego i kulturowego regionu.

Działalność LGD ZS obejmuje zadania w zakresie:

  1. podejmowania inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w realizacji LSR;
  2. promocji obszarów wiejskich położonych w obszarze działania Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania;
  3. wspierania procesu tworzenia w regionie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości,
  4. prowadzenia działań na rzecz rozwoju działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich i miejsko – wiejskich,
  5. współdziałania na rzecz zwiększenia sprawności wdrażania innowacji poprzez transfer technologii oraz zwiększenie dostępu do korzystania z usług publicznych on-line,
  6. prowadzenia działań zmierzających do poprawy jakości zasobów ludzkich, poprzez rozwijanie kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz przedsiębiorców,
  7. promowania wykorzystywania nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych, służących zwiększaniu efektywności pracy i podnoszących konkurencyjność przedsiębiorstw,

 

strona internetowa : http://www.lgd-sandomierz.eu/