OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

3Herb Zawichostu 1
3Herb Zawichostu 1

Burmistrz Zawichostu

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t .j Dz. U. 2019 poz.688 ze zm. ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zawichost.

I. Rodzaj zadania:
Pomoc społeczna – planowana dotacja 7. 000,00 zł:

II. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej .

II. Forma zlecania realizacji zadań publicznych: wsparcie

III. Opis zadania:

Nazwa zadaniaplanowane wydatki w roku 2020
1. Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost .
2. Przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost
4.000,00 zł  
3.000,00 zł

W 2019 r. Gmina Zawichost przyznała na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 7.000,00 zł.
Wysokość środków planowanych na realizację zadania w 2020 r. zostały określone w uchwale budżetowej Gminy Zawichost NrXIV/84/2019 z dnia 30.12.2019 r.
Wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej nastąpi wraz z udzieleniem dotacji z przeznaczeniem na następujący rodzaj zadania :

Rodzaj zadania:

1) Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy z różnych źródeł min. od producentów , hurtowników , darczyńców itp.

2) Przywóz, rozładunek i dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy np. w formie paczek żywnościowych , zakwalifikowanych do pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście .


IV. Zasady przyznawania dotacji :
1. Złożone oferty zostają ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w pkt. VI.
2. Dotację w drodze zarządzenia przyznaje Burmistrz Zawichostu. Od zarządzenia w sprawie wyboru oferty i przyznania dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
3. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wskazano w ofercie. W takim przypadku organizacja pozarządowa lub podmiot obowiązany jest do przedstawienia zaktualizowanego kosztorysu i/lub harmonogramu realizacji zadania w wyznaczonym przez Zleceniodawcę terminie. Nie przedłożenie zaktualizowanego kosztorysu i/lub harmonogramu w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
4. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji umowy wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz.U.2018 poz.2057 ).
7. Zleceniobiorca po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U.2018 poz.2057 ).
V. Terminy i warunki składania ofert.
1. Termin i miejsce składania ofert :od dnia 21.01.2020 r. do dnia 04.02. 2020 r. do godz. 15.00 pocztą : Urząd Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost lub osobiście w sekretariacie w/w Urzędu – I piętro, pok. Nr 10 (w obu przypadkach decyduje data wpływu do Urzędu).
2. Formularz oferty można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost w sekretariacie Urzędu, I piętro, pok. Nr 10 lub ze strony internetowej Gminy – www.zawichost.pl
3. Wszelkich informacji dotyczących otwartego konkursu udziela: Anna Barszcz tel.: 15 8 364-115; e-mail: sekretariat.zawichost@wp.pl
4. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzona nazwą Zleceniobiorcy, nazwą zadania oraz sformułowaniem „Otwiera komisja konkursowa”. W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.
5. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz.2057), wypełnione w sposób czytelny.
W ofercie należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania; jeśli pytanie nie dotyczy zleceniobiorcy lub zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
1. Złożone oferty opiniuje komisja powołana przez Burmistrza Zawichostu.
2. Komisja Konkursowa rozpatrzy oferty w ciągu 7 dni od upływu terminu ich składania.
3. Komisja konkursowa ocenia:
a) możliwość realizacji zadania publicznego przez zleceniobiorcę,
b) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zleceniobiorca będzie realizować zadanie publiczne,
d) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
e) w przypadku zleceniobiorcy, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
4. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

* Zleceniobiorca, który nie realizował zleconych zadań publicznych w latach poprzednich otrzymuje 9 punktów

5. Komisja konkursowa poprawia w ofertach oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym pisemnie, drogą elektroniczną lub
telefonicznie zleceniobiorcę, którego oferta została poprawiona.
6. Komisja konkursowa pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie wzywa zleceniobiorców, którzy w terminie określonym w ogłoszeniu nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów stanowiących załączniki do oferty albo złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu.
7. Oferta nie podlega ocenie merytorycznej i podlega odrzuceniu, w szczególności, jeżeli została złożona:
a) po terminie określonym w ogłoszeniu,
b) w niewłaściwej formie (przesłana faksem, drogą elektroniczną),
c) na niewłaściwym formularzu,
d) przez podmiot nieuprawniony,
e) przez podmiot, który według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej
konkursem,
f) bez szczegółowego planu rzeczowego i/lub finansowego.
8. Komisja może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia, w określonym przez siebie terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych zleceniobiorcy.
9. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje zarządzeniem Burmistrz Zawichostu .
10. Po zakończeniu postępowania w sprawie przydzielania dotacji na realizację powyższego zadania jego wyniki zostaną podane na tablicy ogłoszeń Urzędu , stronie BIP www.bip.zawichost.pl oraz na stronie internetowej Gminy www.zawichost.pl
VII. Informacja z realizacji zadania publicznego za 2019rok.
W 2019 roku Gmina Zawichost przyznała na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej kwotę 7.000,00 zł.
Zadanie to realizowane było przez: Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności Aleja 3-go Maja 73 ,27-400 Ostrowiec Świętokrzyski oraz Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki” z siedzibą Czyżów Szlachecki 47 ; 27-630 Zawichost
Zrealizowane zostało zgodnie ze złożoną ofertą.

VIII. Warunki i termin realizacji zadania.
1. Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż przed datą podpisania umowy, a kończy nie później niż w dniu 31 grudnia 2020 r.
2. Termin i szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zawarte w umowie według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057 ) podpisanej z wybranym zleceniobiorcą.
3. Zleceniobiorca przyjmując zlecenie do realizacji, zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie.
4. W trakcie wykonywania zadania oraz po jego realizacji Burmistrz Zawichostu lub osoba upoważniona ma prawo do kontroli wykonywania zadania w zakresie zgodności z umową, efektywności i rzetelności oraz jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania przekazanych środków finansowych oraz sposobu prowadzenia dokumentacji.
5. Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba, że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
6. Przewidywana dotacja nie może być wykorzystana w szczególności na: zadania i zakupy inwestycyjne, zakup gruntów, działalność gospodarczą, pokrycie kosztów utrzymania biura, wynagrodzenie pracowników, poza zakresem realizacji zadania publicznego, działalność polityczną i religijną.
7. Otrzymanej dotacji zleceniobiorca nie może przekazywać osobom trzecim.
8. Zleceniobiorca, po otrzymaniu dotacji, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie (w ramach zadania) publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych, itp.) poprzez zapis „Zrealizowano przy pomocy finansowej Gminy Zawichost” oraz poprzez zamieszczanie herbu Gminy Zawichost.

mgr Katarzyna Kondziołka

Burmistrz Zawichostu