INFORMACJA

nieb
nieb

INFORMACJE

Dla rolników, którzy ponieśli szkody w gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego takiego jak: powódź, huragan, piorun, susza, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, osunięcia się ziemi, grad, lawinę rolnik powinien niezwłocznie poinformować Urząd Miasta i Gminy, właściwy ze względu na położenie swoich gruntów (na początek wystarczy telefon) aby Komisja Gminna do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie danej gminy mogła uruchomić swoją pracę. Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy na obowiązującym wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie. Wypełniony formularz wniosku rolnik powinien złożyć niezwłocznie po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego do urzędu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia strat.

W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, wnioski składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując wszystkie uprawy niezależnie od wielkości poniesionych strat (również nieuszkodzone) zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o płatności bezpośrednie składanym do ARiMR. Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, że znane mu są skutki składania fałszywych oświadczeń.

Ponadto informuję, że na stronie internetowej www.susza.iung.pulawy.pl prowadzonej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, w zakładce Raporty – wersja tabelaryczna, można na bieżąco śledzić wiadomości dotyczące suszy na terenie Gminy Zawichost.

UWAGA !!!

– Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego oraz w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt IRZ

– Komisja może szacować straty tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika w uprawach, które znajdują się jeszcze na polu

Bliższe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00 Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, pokój nr 17. II piętro, lub telefonicznie: 15/8364115 wew. 27