Padłe zwierzęta- jak postępować gdy je spotkamy:

Sposób postępowania w przypadku znalezienia potrąconych/padłych zwierząt zależy w dużej mierze od miejsca oraz sytuacji gdzie je napotkaliśmy. Jeżeli padłe zwierze znajduje się w obrębie pasa drogowego drogi gminnej lub na terenie gminy, obowiązek usunięcia należy do gminy co wynika z jej zadań określonych w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1297). w zakresie zapewnienia czystości i porządku. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 15,, Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: […],,zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie’’.  

Natomiast jeżeli padłe zwierze znajduje się na za drodze państwowej, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) oraz  zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm), za jego usunięcie odpowiada zarządca danej drogi, na którym ciąży obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych i to do niego powinno się wysyłać zgłoszenia.

W przypadku, kiedy nie wiemy do kogo należy dana droga powinniśmy zgłosić zdarzenie do miejscowego urzędu gminy lub pod numer alarmowy 112. Taka sama procedura dotyczy również zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt.

Pojawienie się zwłok padłej zwierzyny łownej należy traktować tak samo jak pojawienie się zwłok zwierząt bezdomnych. W przypadku pojawienia się zwłok dzikiego zwierzęcia na terenie gminy lub posesji prywatnej, jej właściciel powinien o tym fakcie powiadomić gminę. Należy jednak pamiętać, że zgłoszenie do urzędu gminy będzie możliwe jedynie w godzinach pracy urzędu.