Kogo dotyczy obowiązek utrzymania czystości i porządku:        

 Jak wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, obowiązek sprzątania chodnika i posesji dotyczy nie tylko właścicieli nieruchomości, ale także  współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.