herb e1595399768851

Zawichost – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim. Powierzchnia gminy wynosi 80, 19 km2. Siedzibą gminy jest miasto Zawichost którego powierzchnia wynosi 20 km 2 . W skład gminy wchodzi 14 sołectw są to :

·         Czyżów Szlachecki

·         Czyżów Plebański

·         Dąbie

·         Dziurów

·         Chrapanów

·         Józefków

·         Kolecin

·         Linów

·         Linów Kolonia

·         Pawłów

·         Piotrowice

·         Podszyn

·         Wygoda

·         Wyspa

Stan ludności w gminie Zawichost na dzień 31.12.2019 r. wynosił 4385 osób z czego mężczyźni – 2122, kobiety- 2263. Ludność na 1 km 2 – 55 os.

Struktura demograficzna gminy Zawichost

Wiek przedprodukcyjny

Wiek produkcyjny

Poprodukcyjny

0-14

15-59

60+

611 osób

2696 osób

1078 osób

Główną grupą demograficzną jest grupa osób w wieku produkcyjnym, najmniejszą grupą osób są osoby w wieku 0-14 lat, których na terenie gminy znajduję się 611.

W ostatnich 6 latach współczynnik przyrostu naturalnego w gminie waha się , jednak stale jest on ujemny. Oznacza to większą ilość zgonów w porównaniu z ilością urodzeń, w latach 2013-2019 dane te przedstawiały się następująco.

Screenshot 7

Gmina ma charakter rolniczy, nie posiada dużych zakładów pracy – największy z nich zatrudnia ok. 70 osób. Preferencje mieszkańców zmierzają w kierunku rozwoju przetwórstwa rolnego  i turystyki. Klimat jest tu korzystny dla uprawy wszystkich kultywowanych w Polsce roślin szczególnie wymagających dobrych warunków glebowych (warzywa, buraki cukrowe). Użytki rolne stanowią 77,5% powierzchni ogólnej gminy, przy czym są to w większości grunty I, II, III klasy. Sady zajmują obszar ok. 550 ha.

Gmina Zawichost posiada obszary prawnie chronione są to rezerwaty przyrody o powierzchni 544, 79 ha, z czego większą część tej powierzchni zajmuje Wisła.