Logo Miasto i Gmina Zawichost

News

News zdjęcie id 278

PODSUMOWANIE ROKU 2017

12.01.2018

PODSUMOWANIE ROKU 2017

Początek nowego roku to czas podsumowań roku ubiegłego. Przedstawiamy istotne dla naszej Gminy i jej mieszkańców zadania, które udało się zrealizować w 2017r.

Rok 2017 był kolejnym rokiem  inwestycji drogowych, do  przebudowanych i  wyremontowanych dróg należą:

  1. droga Linów Kolonia – Linów Stary  - 312m, koszt  prac  95 271,96 zł środki pozyskane z MSWiA na usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – 64 444zł
  2. droga przy ul. Trójcy w Zawichoście  o długości 235 m, wartość prac - 77 378,25zł
  3. droga w  Chrapanowie - 310m  wartości 103 367,36 zł, przebudowa  dofinansowana przez Urząd Marszałkowski ze środków na ochronę gruntów rolnych
  4. droga w  Dziurowie – 745m (zabezpieczenie  dna wąwozu lessowego ) – koszt zadania  389 433,01zł, środki pozyskane z MSWiA na usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - 292 000zł.
  5. we współpracy z Powiatem Sandomierskim położono nowa nawierzchnię na  drodze powiatowej Czyżów Szlachecki – Nowy Garbów  w miejscowościach Pawłów i Wygoda o długości 975m. Wartość zadania   282 547,61zł, udział Gminy  43 358,80 zł.

Bardzo istotną kwestią była  adaptacja i gruntowne remonty  dwu remiz strażackich,  na cele społeczne.

W ramach projektu Wspieramy rodziny w Gminie Zawichost, utworzona została świetlica środowiskowa w Dziurowie z filią w Podszynie. Wartość projektu 960 845,11zł, kwota dofinansowania  z RPO Woj. Świętokrzyskiego 884 073,44zł. Na potrzeby projektu wyremontowano budynek OSP w Dziurowie,  a także wykonano podjazd i dostosowano łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku OSP w Podszynie. Projekt przewidziany jest na okres 2 lat, wsparciem świetlicy  oferującej szeroki wachlarz działań,  objętych jest ponad 69 dzieci z terenu całej gminy.

Dzięki pozyskaniu środków z budżetu państwa w kwocie ponad 140 000 na utworzenia klubu Senior +, wyremontowano i wyposażono budynek remizy OSP w Czyżowie Szlacheckim. W budynku mieścić się będzie klub seniora, którego działalność rozpocznie się na początku styczna 2018r.

Warto podkreślić, iż dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych  w bieżącym roku kapitalne remonty przejdą także remizy w Piotrowicach i  Linowie,   gdzie planowane są do utworzenia   kluby seniora.

Niezwykle ważnym dla dużej części mieszkańców gminy jest budowa nowej studni głębinowej w miejscowości Dziurów. Wykonanie  nowej studni konieczne było ze względu na przekroczenia dopuszczalnych wartości żelaza w wodzie z ujęcia w Wygodzie i jej  warunkowym dopuszczeniem do spożycia do końca 2018r.

Nowa studnia ma głębokość 90m,  a jej wydajność podczas pomiarów wyniosła ponad 800 m. sześć. na dobę. Wykonane badania wody potwierdziły jej dobrą jakość i spełnianie wszystkich parametrów określonych w polskich normach.

Nowa studnia zapewni wodę  dla mieszkańców miejscowości Wyspa, Wygoda, Józefków, Pawłów, Dziurów,   a po podłączeniu do sieci w Czyżowie,  także dla mieszkańców miejscowości Czyżów Szlachecki, Czyżów Plebański, Podszyn, Chrapanów i Dąbie.

Koszt zadania związanego  z odwiertem studni wyniósł  98 523,00 zł. Planowany termin włączenia studni do eksploatacji to druga połowa 2018r.

Ważnym dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy był zakup średniego samochodu gaśniczego Volvo FL6 dla OSP w Dziurowie. Zakup samochodu był możliwy dzięki współpracy trzech samorządów tj. Województwa Świętokrzyskiego, Powiatu Sandomierskiego i Gminy Zawichost.  Wartość samochodu 108 000zł.

Do mniejszych,  ale niezwykle istotnych dla mieszkańców działań w 2017r. możemy zaliczyć

- rozbudowę oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Zawichoście – wartość zadania 44 280zł

- wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyspa – wartość zadania 39 987,58 zł

- uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach  Dziurów, Chrapanów, Zawichost (ul. Ostrowiecka), Linów – wartość zadań  - 15 742zł

-  przebadanie we współpracy z Fundację Ronalda MC Donalda 76 dzieci w wieku do 6 lat pod kierunkiem wczesnego wykrywania nowotworów – koszt badań  5 244zł

- wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy zniszczonej figury przydrożnej w  Zawichoście  - wartość 6 800zł

- utworzenia pracowni ekologiczno – przyrodniczej w ZSiP w Czyżowie Szlacheckim – wartość projektu 25 000 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 20 000zł

- wykonanie 15 tablic informacyjnych do sołectw – wartość 5 100zł

- udzielenie wsparcia technicznego i organizacyjnego w budowie placu zabaw w Dąbiu,   Stowarzyszeniu „Wspólne Dąbie”,  w wyniku czego powstało` miejsce wypoczynku dla dzieci i osób dorosłych o wartości ponad 65 000zł - środki pozyskane przez Stowarzyszenie z Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej.

- przebudowa budynku na ujęciu wody w Wygodzie ( wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ) – wartość zadania 50 000zł

- wymiana pieca centralnego ogrzewania w kotłowni miejskiej – 62 484zł

- remont pomieszczeń i odnowienie korytarzy w budynku Urzędu – 26 250zł

Wartym podkreślenia  jest fakt,  iż Gmina Zawichost znalazła się wśród  siedmiu gmin i miast , które uzyskały dofinansowanie na przebudowę i modernizację targowisk z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania przebudowy targowiska w Zawichoście wyniesie 63,63% kosztów kwalifikowanych tj. 272 826zł. Całkowita wartość zadania 428 769,85zł.

Zakładany termin realizacji  inwestycji to pierwsza połowa 2018r.

Gmina Zawichost złożyła w październiku niezwykle istotny dla mieszkańców  wniosek związany z rewitalizacją miasta Zawichost.

Wniosek został złożony  w ramach  Osi Priorytetowej 6 – „Rozwój miast” działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu opiewa na kwotę  3 093 023,26zł,  z tego wartość dofinansowania 2 474 418,61zł, środki  własne  618 604,65zł.

Okres realizacji projektu przewidziany jest na lata 2018 - 2020 i obejmuje  następujące działania :

- przebudowa i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Zawichoście ( min. adaptacja pomieszczeń na  piętrze na potrzeby prowadzenia rehabilitacji, budowa windy zewnętrznej, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych)

- remont budynku OSP wraz z przebudową placu przy budynku

- ogrodzenie szkoły, budowa parkingu oraz  kortu tenisowego

- przebudowa muru oporowego na ul. Św. Leonarda

- wykonanie ścieżki pieszo -  rowerowej wraz z infrastrukturą  na ul. Głębokiej

- kompleksowa przebudowa ulicy Św. Leonarda, Szkolnej oraz Zielnej.

Gmina złożyła również wniosek w ramach działania - Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – PROJEKTY PARASOLOWE  oraz dysponując dokumentacją techniczną przygotowana jest  w 2018r. do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy  budynku wielofunkcyjnego (scena, szatnie, łazienki i pomieszczenia gospodarcze) na stadionie w Zawichoście.

W kwestiach społecznych należy dodać,  iż ramach współpracy z Bankiem Żywności  i  Stowarzyszeniem Spełnić marzenia,  pozyskano w 2017 roku 25 ton żywności w 17 asortymentach, obejmując wsparciem   779 osób.

 Ponadto Stowarzyszenie Spełnić marzenia  we współpracy z Gminą utworzyło Klub Integracji Społecznej, który mieści się w budynku Urzędu. W ramach projektu pomieszczenie na parterze Urzędu zostało wyremontowane i dostosowane do potrzeb Klubu. KIS wsparciem o charakterze integracji społecznej i zawodowej objął 10 osób, które to osoby po cyklu szkoleń i spotkań skierowane zostały na 10 miesięczne staże zawodowe. Wartość projektu stanowi kwotę 270 372zł w tym kwota dofinansowania 256 722zł. W 2018 r. Klub będzie kontynuował swą działalność i obejmie pomocą kolejne 15 osób.

 

Na zakończenie podkreślić należy fakt, iż w bieżącej kadencji Gmina Zawichost nie zaciągała żadnych kredytów, zaś spłaciła 950 000 zł kredytu konsolidacyjnego oraz 433 000zł odsetek bankowych.

Łącznie przez trzy ostatnie lata, spłata kredytu wraz z odsetkami pochłonęła 1 383 000 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2017r. wynosi 4 550 000zł.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.