Logo Miasto i Gmina Zawichost

News

News zdjęcie id 263

INFORMACJA

15.12.2017

Gmina Zawichost złożyła dwa duże i ważne dla mieszkańców wnioski o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Gmina Zawichost w miesiącu październiku i listopadzie złożyła dwa niezwykle istotne wnioski  o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Pierwszy  z wniosków złożony został  w dniu 26 października  w ramach  Osi Priorytetowej 6 – „Rozwój miast” Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu opiewa na kwotę  3 093 023,26zł,  z tego wartość dofinasowania 2 474 418,61zł, środki  własne  618 604,65zł.

Okres realizacji projektu przewidziany jest na lata 2018 - 2020 i obejmuje  następujące działania :

  1. Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Zawichoście ( min. adaptacja pomieszczeń na  piętrze na potrzeby prowadzenia rehabilitacji, budowa windy zewnętrznej, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych)
  2. Remont budynku OSP wraz z przebudową placu przy budynku
  3. Ogrodzenie szkoły, budowa parkingu oraz  kortu tenisowego
  4. Przebudowa muru oporowego na ul. Św. Leonarda
  5. Wykonanie ścieżki pieszo -  rowerowej wraz z oświetleniem oraz ławkami na ul. Głębokiej
  6. Kompleksowa przebudowa ulicy Św. Leonarda, Szkolnej oraz Zielnej.

W projekcie w ramach umowy partnerskiej montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  wykona Powiat Sandomierski.

Wartość środków przeznaczonych na konkurs wynosi: 101 652 890,84 zł.

Wielkość dofinansowania stanowi maksymalnie 80%  kosztów kwalifikowanych.

W ramach konkursu wpłynęło 62 projekty na łączną kwotę 334 517 254,96 zł.

Kwota dofinansowania projektów wynosi 241 207 618,14 zł.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia I etapu konkursu to kwiecień 2018r.

 

Drugi z wniosków złożony został w dniu 17 listopada w partnerstwie z Gminą Łoniów w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – PROJEKTY PARASOLOWE.

Celem  projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Łoniów i Zawichost oraz zwiększanie udziału energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii w województwie świętokrzyskim poprzez montaż 279 mikroinstalacji w gospodarstwach indywidualnych na terenie Gminy Łoniów i Zawichost. Energia wytworzona z montowanych instalacji, zużywana będzie przede wszystkim na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie.

Na terenie Gminy Zawichost planowany jest montaż 56 mikroinstalacji z tego 24 instalacje solarne oraz 32 instalacje  fotowoltaiczne.

Wartość całego projektu stanowi kwotę 3 578 811,90zł, ( po stronie Gminy Zawichost 683 394,6 zł) wnioskowana kwota  dofinansowania 2 147 287,14zł.

Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w  ramach konkursu wynosi ogółem 37 984 711,00 zł. W ramach konkursu wpłynęło 42 projekty na łączną kwotę 187 296 261,36 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 99 092 422,23 zł z RPOWŚ.

 Poziom maksymalnej intensywności wsparcia do 60%, liczonych w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Mieszkańcy wnoszą wkład własny w wysokości 40% wartości mikroinstalacji.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – kwiecień 2018r.

         Ponadto Gmina posiada przygotowaną dokumentację techniczną na budowę  budynku wielofunkcyjnego (scena, szatnie, łazienki i pomieszczenia gospodarcze) na stadionie w Zawichoście. Oczekujemy na ogłoszenie naboru wniosków z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020,  w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie  Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publiczne, j który przewidywany jest na I kwartał 2018r.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.