Koty wolnożyjące nie są zwierzętami bezdomnymi.

Zgodnie z definicją ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, art. 4  ust.16 ,,zwierzęta bezdomne’’ to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały(t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 572).

W związku z powyższym koty wolno żyjące czyli koty urodzone lub żyjące na wolności w otoczeniu człowieka, nie są zwierzętami bezdomnymi i nie należy ich wyłapywać ani utrudniać im bytowania w miejscu w którym przebywają.

Według  przyjętego Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawichost w 2022 r., podejmowane są działania związane z opieką nad wolnożyjącymi kotami poprzez: pokrycie kosztów sterylizacji i kastracji, dokarmianie i zapewnienie opieki weterynaryjnej. W związku z czym, osoby sprawujące opiekę nad kotami wolno żyjącymi, mogą zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście po odbiór skierowania na bezpłatną kastrację lub sterylizację kotów do gabinetu weterynaryjnego wyznaczonego przez Urząd.

Według ww. programu, Gmina Zawichost sprawuje opiekę nad wolno żyjącymi kotami również poprzez zakup i wydanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom), którzy zarejestrowani są przez Urząd Miasta i Gminy Zawichost.

Po odbiór skierowania oraz karmy należy się zgłosić do Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, pok. nr. 17 w godzinach pracy Urzędu od 7.00 do 15.00.