Rolnictwo

Gmina ma charakter typowo rolniczy. Klimat jak i dobre warunki glebowe sprzyjają uprawie wszystkich kultywowanych w Polsce roślin takich jak warzywa, czy buraki cukrowe. Powierzchnia
użytków rolnych wynosi 5383 ha powierzchni ogólnej gminy, przy czym są to w większości grunty I, II, III klasy. Sady zajmują obszar ok. 781 ha.
Pod względem gleb i upraw obszar Gminy dzieli się na 4 rejony:
– południowy (Zawichost, Dziurów, Dąbie) uprawy warzyw: pomidory, fasola, kapusta, krzewy jagodowe i sady,
– rejon południowo – zachodni (Pawłów, Wygoda, Józefków, Wyspa) uprawy buraka cukrowego, pszenicy, uprawy warzywniczo – sadownicze, oraz rozwinięta hodowla zwierząt,
– rejon północny (Chrapanów, Podszyn, Kolecin, Czyżów Szlachecki, Czyżów Plebański) uprawa truskawek, jęczmienia, hodowla trzody chlewnej,
– region dolny Wisły (Linów, Piotrowice) rozwinięta hodowla bydła i trzody chlewnej, uprawa truskawek oraz zbóż.

 

Przemysł

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 2018 r.

Wyszczególnienie

J.m

Stan na 31.12. 2018 r.

Podmioty gospodarki narodowej ogółem

Jed.gosp.

274

Sektor publiczny ogółem

Jed.gosp.

21

Procentowy udział sektora publicznego

%

7,7 %

Sektor prywatny

Jed.gosp.

253

 W roku 2018 na terenie Gminy Zawichost zarejestrowanych było 274 podmioty, z czego 21 (7,7% ogółu) w sektorze publicznym, a 253 w sektorze prywatnym.

 

Wyszczególnienie

j.m

Stan na 31.12.2018r.

Osoby fizyczne prowadzące działalności gospodarczą

Jed.gosp.

195

Spółki handlowe

Jed.gosp.

12

Spółki handlowe z  udziałem kapitału zagranicznego

Jed.gosp.

0

Spółdzielnie

Jed.gosp.

2

Stowarzyszenia i organizacje społeczne

Jed.gosp.

16

 

W 2018 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą były największą grupą podmiotów gospodarczych w gminie, grupa ta liczyła – 195 podmiotów. Nie zarejestrowano żadnej spółki handlowej z udziałem kapitału zagranicznego.

   PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ  W REJESTRZE REGON WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2018r.

Ogółem

276

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

5

Przemysł

24

Budownictwo

27

Handel; naprawa pojazdów samochodowych

86

Transport i gospodarka magazynowa

17

Zakwaterowanie i gastronomia

10

Informacja i komunikacja

3

Obsługa rynku nieruchomości

8

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

12

W 2018 roku na terenie gminy zarejestrowanych było 274 podmioty, najwięcej spośród wybranych sekcji podmiotów gospodarczych zarejestrowanych było w handlu; naprawa pojazdów samochodowych – 86, natomiast najmniej informacji i komunikacji- 3.