Bez kategorii

OGŁOSZENIE

dotyczące spotkania w ramach programu „Czyste Powietrze” dotyczące spotkania w ramach programu „Czyste Powietrze” OGŁOSZENIE dotyczące spotkania w ramach programu „Czyste Powietrze”

Bez kategorii

Projekt „CZAS NA WŁASNY BIZNES”

Projekt „CZAS NA WŁASNY BIZNES” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działania 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie […]