Gmina Zawichost

REGULAMIN WYDARZENIA ŚWIĘTO PLONÓW – ZAWICHOST 2023
Rynek Mały – Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

 

1.Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, dotyczy wszystkich osób biorących udział
w Święcie Plonów – Zawichost 2023, zwanym dalej „Wydarzeniem”, odbywającym się 13 sierpnia 2023 r. na terenie Rynku Małego oraz dziedzińca i kościoła św. Jana Chrzciciela w Zawichoście. Organizatorem wydarzenia jest Gmina Zawichost, współorganizatorem zaś Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście, zwani dalej „Organizatorami”.

 

2.Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Zawichost oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście oraz na portalu Facebook na profilu „wydarzenia”.

 

3.Osoby uczestniczące w wydarzeniu są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień. Wszyscy Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich udział możliwy jest jedynie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

 

4.Wydarzenie odbędzie się 13 sierpnia 2023 roku na terenie Rynku Małego oraz dziedzińca i kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Zawichoście, w godzinach od 13.30 do 01.00 14 sierpnia 2023 roku.

 

5.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany harmonogramu wydarzenia, a w uzasadnionym przypadku do odwołania lub przerwania wydarzenia z powodu zaistnienia okoliczności siły wyższej tj. wszelkich nieprzewidywalnych sytuacji lub zdarzeń o charakterze wyjątkowym, pozostających poza kontrolą Organizatorów, a w szczególności: zdarzeń  o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wiatr, burza albo innych nadzwyczajnych i zewnętrznych zdarzeń, którym nie można było zapobiec oraz wydanych przez organy władzy publicznej na skutek zaistnienia tych zdarzeń aktów prawnych lub decyzji wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, koncertów lub wydarzeń. W razie skorzystania z uprawnień  o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnikom nie przysługuje wobec Organizatorów jakiekolwiek roszczenie z tym związane.

 

6. Liczba Uczestników wydarzenia jest ograniczona i wynosi do 1000 osób.

 

7.Uczestnicy wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń wyznaczonych przez Organizatorów osób (obsługi wydarzenia).

 

8.Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze wydarzenia bezpośrednio  w trakcie jego trwania.

 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne wydarzenia. Uczestnictwo w wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zdjęć uczestników w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.

 

10.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników jak również szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu w wydarzeniu.

 

11. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza, że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, rejestrowanie i udostępnianie wizerunku na potrzebny organizacji, promocji i dokumentowania wydarzenia. Administratorem danych jest Gmina Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście ul. Żeromskiego 33, 27-630 Zawichost. Uczestnikom wydarzenia przysługuje w szczególności prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy przepisy RODO zostaną naruszone.

 

12. Uczestnik Wydarzenia naruszający zasady Regulaminu może zostać usunięty z terenu Wydarzenia.

 

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w sytuacji wydania przez organy władzy publicznej aktów prawnych lub decyzji wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy.

Skip to content