Obowiązek utrzymania czystości i porządku

1
1

Gmina Zawichost przypomina, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn.  zm.), na każdym właścicielu nieruchomości oraz wspólnocie mieszkaniowej  ciąży obowiązek dbania o czystość i schludny wygląd posesji oraz otoczenia.

Mimo, iż świadomość o tym jak ważna jest ochrona środowiska, w dalszym ciągu znajdują się osoby, które swoje śmieci wyrzucają do lasu czy też na czyjąś działkę zamiast do odpowiedniego pojemnika na swojej posesji. Powstające w taki sposób dzikie wysypiska są poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia oraz środowiska naturalnego.

 Dzikie wysypiska  stanowią także niezbyt chlubną wizytówkę naszej Gminy.

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia posesji w pojemniki na odpady komunalne oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Właściciele nieruchomości ponoszą opłaty za odbiór odpadów komunalnych, które odbierane są bez limitu.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawichost, zobowiązuje  właścicieli nieruchomości do selektywnego zbierania wytworzonych odpadów komunalnych, pochodzących z terenu nieruchomości w zakresie obejmującym:

 1. a) papier,
 2. b) metale,
 3. c) tworzywa sztuczne,
 4. d) opakowania wielomateriałowe,
 5. e) szkło,
 6. f) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
 7. g) przeterminowane leki i chemikalia,
 8. h) zużyte baterie i akumulatory,
 9. i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 10. j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 11. k) zużyte opony,
 12. l) odpady zielone,
 13. m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Posiadacz odpadów, zgodnie z art.26 ust 1 ustawy o odpadach (Dz.U.2022.699 z późn. zm.) jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, wyłącznie w specjalnie wydzielonym przez prowadzącego remont miejscu lub pojemniku i dostarczać do PSZOK-u.

Utrzymanie czystości i porządku na chodniku

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości. Każdy właściciel powinien zadbać o stan chodnika przed oraz wokół posesji tak aby był on bezpieczny dla przechodzących osób.

 

Kogo dotyczy obowiązek utrzymania czystości i porządku:

 Jak wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, obowiązek sprzątania chodnika i posesji dotyczy nie tylko właścicieli nieruchomości, ale także  współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.