INFORMACJA

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach, (tj. Dz. U. z 2022 poz. 2519 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zawichost o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenia go niezwłocznie do Urzędu Miasta i Gminy Zawichost w terminie do 30.04.2023 r.

       Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji. Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost (pokój nr 17, II piętro) oraz   ze strony www.zawichost.pl  i Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zawichost.

       Przypominam również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,  a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

       Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego.

       W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana  w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

       Wypełnione druki prosimy składać:

–   do  Urzędu Miasta i Gminy Zawichost  pok. nr 17, II piętro budynku),

–   drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost.

Załączniki

– druk zgłoszenia