Gminne Ćwiczenie Obronne – Zawichost 2022

W dniu 08.12.2022 roku na terenie Gminy Zawichost zostało przeprowadzone Gminne Ćwiczenie Obronne nt. Kierowanie Urzędem Miasta i Gminy Zawichost podczas realizacji zadań obronnych w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa w warunkach zagrożenia militarnego.

Ćwiczenie zostało przeprowadzone zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć w Zakresie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych w Gminie Zawichost w 2022 roku oraz Zarządzeniem nr 215 Burmistrza Zawichostu z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego.

Głównymi celami ćwiczenia było :

 -przygotowanie pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście do sprawnej realizacji zadań obronnych w sytuacji podwyższania gotowości obronnych państwa w warunkach zagrożenia militarnego.

– doskonalenie przygotowania i gotowości stałego dyżuru do realizacji zadań zapewniających ciągłość przekazywania zadań i informacji, pracy Stanowiska Kierowania Burmistrza,

 – sprawdzenie i weryfikacja rozwiązań przyjętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Zawichost, Instrukcji Stanowiska Kierowania Burmistrza, Dokumentacji Planowania Operacyjnego,

– skoordynowanie działań Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, Komisariatu Policji w Dwikozach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście i Dziurowie, Jednostek podległych Burmistrzowi Zawichostu,

– zgrywanie zespołów zadaniowych przewidywanych do realizacji zadań obronnych.