Burmistrz Zawichostu z absolutorium za wykonanie budżetu

URA 8808 2
URA 8808 2

    We wtorek, 21 czerwca 2022 roku, podczas  XLIX sesji, Rada Miejska jednogłośnie udzieliła  Katarzynie Kondziołce Burmistrzowi Zawichostu wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Na sesji gośćmi byli Tomasz Huk Przewodniczący Rady Powiatu Sandomierskiego oraz Iwona Koczyńska – Sapielak – Radna Powiatu Sandomierskiego. 

   Na początku sesji burmistrz  Katarzyna Kondziołka przedstawiła zebranym sprawozdanie ze swojej działalności za ostatni miesiąc.  Następnie miało miejsce przedstawienie raportu o stanie gminy, a po zapoznaniu się z raportem, Rada Miejska jednomyślnie podjęła uchwałę o udzieleniu burmistrzowi Zawichostu wotum zaufania.

   Radni zapoznali się również z informacją o stanie mienia gminy za rok 2021, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu. 

   Na zakończenie sesji, Katarzyna Kondziołka podziękowała radzie za jednogłośne wotum zaufania i absolutorium. Burmistrz słowa podziękowania skierowała również w stronę sołtysów oraz współpracowników.