POŻYTEK PUBLICZNY – SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji.