Wniosek o dodatek osłonowy

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:
– 2100 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym,
– 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Wniosek składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście.

Wnioski będzie można składać:
– elektronicznie za pośrednictwem platformy e- PUAP – od stycznia 2022r. do 31 października 2022r.
– tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022r. do 31 października 2022r.
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia, otrzymają świadczenie w dwóch ratach.
Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku.
Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 1 lutego do 31 października, cały dodatek otrzymają w jednej kwocie.

Wysokość dodatku:
Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:
400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Większy dodatek można uzyskać:
Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek: takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:
500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania przez burmistrza decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku oraz rozstrzygniecie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.
Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście, numer telefonu: 15 83-64-219.
Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.