UWAGA ZMIANY W ZASADACH NABORU. Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

PGR QA
PGR QA

Gmina Zawichost uprzejmie informuje, że przystępuje do programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Program przewiduje pozyskanie przez gminę dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

a) dziecko zamieszkuje na terenie gminy Zawichost, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

b) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni) Pani/Pana, która/y pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w opinii KOWR.                          

Oświadczenia należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost /sekretariat/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2021 r.

Informacje dodatkowe:

  • informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr,
  • zgodnie z zapisami umowy komputery zostaną przekazane na własność,
  • program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych,
  • dziecko wskazane w oświadczeniu nie mogło otrzymać na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
  • dokumenty należy składać kompletne, łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo można załączyć dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PPGR.

.