INFORMACJA

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

INFORMUJE

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w terminie od 2 sierpnia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć:

  1. faktury VAT (lub ich kopie po okazaniu oryginałów pracownikowi Urzędu Gminy) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
  2. w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego

W 2021 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2435).

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. Z 2019 poz. 2188) limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (w 2021 r. 1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku; oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego
    (w 2021 r. 1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielne
są w UMiG Zawichost pod  nr telefonu 15 8364218 .

DO POBRANIA

Wzór wniosku

Oświadczenie PKD