Odbiór techniczny inwestycji

    Odbiór techniczny zadania pn. „Wykonanie odwodnienia korpusu drogowego drogi powiatowej nr 0748T Czyżów Szlachecki – Nowy Garbów w miejscowości Pawłów oraz odwodnienia korpusu drogowego drogi powiatowej nr 0743T w miejscowości Dziurów”,  miał miejsce w środę 23 grudnia br.

   Wartość inwestycji – to kwota około 80.000 zł. Na realizację tego zadania, na mocy porozumienia Gminy Zawichost i Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, zgodnie z uchwałą nr XXII/142/20 Rady Miejskiej Zawichost, gmina przeznaczyła kwotę blisko 21.000 zł.  

   Łącznie, na odcinku 135 mb, zostało umieszczonych 5 studni kaskadowych, które mają rozwiązać problem spływających wód opadowych do pól mieszkańców.