OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

3Herb Zawichostu 1
3Herb Zawichostu 1

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2020 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t .j Dz. U. 2019 poz.688 ze zm. ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zawichost.

I. Rodzaj zadania:
Upowszechnianie sportu i rekreacji – planowana dotacja 20 000,00 zł:

II. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji .

II. Forma zlecania realizacji zadań publicznych: wsparcie

III. Opis zadania:

Nazwa zadaniaplanowane wydatki w roku 2020
Upowszechnianie sportu i rekreacji
20 000,00 zł

W 2019 r. Gmina Zawichost przyznała na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji 20 000,00 zł .
Wysokość środków planowanych na realizację zadania w 2020 r. została określona w uchwale budżetowej Gminy Zawichost Nr XIV/84/2019 z dnia 30.12.2019 r.
Wsparcie realizacji zadania z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji nastąpi wraz z udzieleniem dotacji z przeznaczeniem na następujący rodzaj zadania :

Rodzaj zadania:

1) Zorganizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży obejmującego m.in.
Organizację treningów i zapewnienie udziału powstałych drużyn i zespołów w amatorskich lub ligowych (licencjonowanych) rozgrywkach sportowych . Koszty realizacji zadania mogą obejmować w szczególności : zakup odzieży i sprzętu sportowego , usług transportowych ,ubezpieczeń , badań lekarskich , usług księgowych związanych z rozliczeniem dotacji, wynagrodzenia trenerów i sędziów oraz innych związanych ze szkoleniem i organizacją rozgrywek sportowych ( np. zakup napojów ,proszków do prania odzieży itp. ).
2) Utrzymanie płyty boiska stadionu miejskiego i przyległego terenu w granicach ogrodzenia działki oraz bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sportowych .Koszty realizacji zadania mogą obejmować w szczególności : wynagrodzenie gospodarza stadionu ,konserwatora ,zakup niezbędnych narzędzi ( np.: grabie ,łopaty itp.) i urządzeń ( np.: kosiarki, wertykulatory ) oraz paliwa do tych urządzeń, koszty eksploatacji obiektu ,podstawowych prac remontowych , malowania linii boiska, zakupu nawozów mineralnych , trawy środków czystości i ochrony roślin .

IV. Zasady przyznawania dotacji :
1. Złożone oferty zostają ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w pkt. VI.
2. Dotację w drodze zarządzenia przyznaje Burmistrz Zawichostu. Od Zarządzenia w sprawie wyboru oferty i przyznania dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
3. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wskazano w ofercie. W takim przypadku organizacja pozarządowa lub podmiot obowiązany jest do przedstawienia zaktualizowanego kosztorysu i/lub harmonogramu realizacji zadania w wyznaczonym przez Zleceniodawcę terminie. Nie przedłożenie zaktualizowanego kosztorysu i/lub harmonogramu w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
4. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji umowy wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz. U. 2018, poz.2057 ).
7. Zleceniobiorca po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz.2057 ).
V. Terminy i warunki składania ofert.
1. Termin i miejsce składania ofert :od dnia 21.01.2020 r. do dnia 04.02. 2020 r. do godz. 15.00 pocztą : Urząd Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost lub osobiście w sekretariacie w/w Urzędu – I piętro, pok. Nr 10 (w obu przypadkach decyduje data wpływu do Urzędu).
2. Formularz oferty można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost w sekretariacie Urzędu, I piętro, pok. Nr 10 lub ze strony internetowej Gminy – www.zawichost.pl
3. Wszelkich informacji dotyczących otwartego konkursu udziela: Anna Barszcz tel.: 15 8 364-115; e-mail:

* Zleceniobiorca, który nie realizował zleconych zadań publicznych w latach poprzednich otrzymuje 9 punktów

5. Komisja konkursowa poprawia w ofertach oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym pisemnie, drogą elektroniczną lub
telefonicznie zleceniobiorcę, którego oferta została poprawiona.
6. Komisja konkursowa pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie wzywa zleceniobiorców, którzy w terminie określonym w ogłoszeniu nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów stanowiących załączniki do oferty albo złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu.
7. Oferta nie podlega ocenie merytorycznej i podlega odrzuceniu, w szczególności, jeżeli została złożona:
a) po terminie określonym w ogłoszeniu,
b) w niewłaściwej formie (przesłana faksem, drogą elektroniczną),
c) na niewłaściwym formularzu,
d) przez podmiot nieuprawniony,
e) przez podmiot, który według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej
konkursem,
f) bez szczegółowego planu rzeczowego i/lub finansowego.
8. Komisja może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia, w określonym przez siebie terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych zleceniobiorcy.
9. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje zarządzeniem Burmistrz Zawichostu .
10. Po zakończeniu postępowania w sprawie przydzielania dotacji na realizację powyższego zadania jego wyniki zostaną podane na tablicy ogłoszeń Urzędu , stronie BIP www.bip.zawichost.pl oraz na stronie internetowej Gminy www.zawichost.pl
VII. Informacja z realizacji zadania publicznego za 2019 rok.
W 2019 roku Gmina Zawichost przyznała na wsparcie realizacji zadania publicznego w
zakresie upowszechniania sportu i rekreacji kwotę 20 000,00 zł.
Zadanie to realizował Klub Sportowy „Powiśle” Zawichost ul Nadwiślańska 1 ,
27-630 Zawichost
Zrealizowane zostało zgodnie ze złożoną ofertą. Przyznane środki zostały wykorzystane
w całości .
VIII. Warunki i termin realizacji zadania.
1. Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż przed datą podpisania umowy, a kończy nie później niż w dniu 31 grudnia 2020 r.
2. Termin i szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zawarte w umowie według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018, poz. 2057 ) podpisanej z wybranym zleceniobiorcą.
3. Zleceniobiorca przyjmując zlecenie do realizacji, zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie.
4. W trakcie wykonywania zadania oraz po jego realizacji Burmistrz Zawichostu lub osoba upoważniona ma prawo do kontroli wykonywania zadania w zakresie zgodności z umową, efektywności i rzetelności oraz jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania przekazanych środków finansowych oraz sposobu prowadzenia dokumentacji.
5. Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba, że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
6. Przewidywana dotacja nie może być wykorzystana w szczególności na: zadania i zakupy inwestycyjne, zakup gruntów, działalność gospodarczą, pokrycie kosztów utrzymania biura, wynagrodzenie pracowników, poza zakresem realizacji zadania publicznego, działalność polityczną i religijną.
7. Otrzymanej dotacji zleceniobiorca nie może przekazywać osobom trzecim.
8. Zleceniobiorca, po otrzymaniu dotacji, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie (w ramach zadania) publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych, itp.) poprzez zapis „Zrealizowano przy pomocy finansowej Gminy Zawichost” oraz poprzez zamieszczanie herbu Gminy Zawichost.


mgr Katarzyna Kondziołka

Burmistrz Zawichostu